top of page
  • Photo du rédacteurAEAUL

AEAUL’s 25th birthday : repas de soutien

Dernière mise à jour : 19 avr. 2020

(Shqip më poshtë)


Chers Membres, Chers Ami.e.s, Avec ce retour en image du repas de soutien des 25 ans de l’Association des Etudiants Albanais de l’Université de Lausanne, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à l’existence de celle-ci, et ce depuis 1994.

À cette occasion nous avons pu lever nos verres pour célébrer la genèse d’un engagement estudiantin et citoyen, d’une solidarité dépassant les frontières physiques et sociales, ainsi qu’une volonté de partage tant culturelle que sociale. Depuis 25 ans, tous.tes les étudiants.e.s ont mis en avant la culture albanaise comme étant une source de partage, comme d’hospitalité, d’amitié, de civisme, mais pas seulement. Ils ont surtout prouvé au fil du temps qu’il était important de protéger l’authenticité des valeurs pour laquelle plusieurs générations se sont battues.

Nous tenons à remercier MM. Régis Marion Veyron et Driton Kajtazi (deux des fondateurs ayant participé à la création de l’AEAUL en 1994), M. Mustaf Veseli (ancien Président de l’AEAUL en 2016), Mme. Jehona Osdautaj (ancienne Présidente de l’AEAUL en 2010), pour avoir pris le temps de nous témoigner leur soutien pendant le repas, tous les invités ayant fait l’honneur d’assister à cet événement symbolique, le groupe musical Art Band ayant permis une ambiance festive et dansante, et pour finir tous les bénévoles, sans qui ce repas ne se serait réalisé.

Des remerciements particuliers vont à Amb. Ramadan Avdiu, Consul Général de la République du Kosovo à Genève, et sa femme Buqe Dajaku-Avdiu, qui nous ont fait l’honneur d’être présents lors de ce repas de soutien.

En espérant que ces images ravivent de bons souvenirs à ceux qui étaient présents et donnent envie à ceux qui ne l’étaient pas de venir assister à l’un de nos prochains événements.

Amicalement, L’AEAUL

 

Të nderuar anëtarë, Të dashur miq, Me këto fotografi të mbrëmjës së 25 vjetorit të Shoqatës së Studentëve Shqiptarë të Universitetit të Lozanës, dëshirojmë të shprehim falënderimet tona të sinqerta për të gjithë ata që morën pjesë nga afër ose nga larg në ekzistencën e saj që nga viti 1994.

Me këtë rast ne ngritem gotat për të festuar gjenezën e angazhimit studentor dhe qytetar, të solidaritetit përtej kufijve fizikë dhe shoqërorë, si dhe një dëshirë për të ndarë kulturen tonë. Gjatë 25 vite, të gjithë studentët kanë promovuar kulturën shqiptare si një burim ndarjeje, si dhe mikpritje, miqësi, qytetërim, por jo vetëm. Mbi të gjitha, ata kanë vertetu me kalimin e kohës se mbrojtja e vlerave për të cilat kanë luftuar brez pas brezi është e rëndësishme.

Ne dëshirojmë të falënderojmë Z. Régis Marion Veyron dhe Z. Driton Kajtazi (dy nga themeluesit që morën pjesë në krijimin e AEAULit në ​​1994), Z. Mustaf Veseli (ish-President i AEAULit në ​​2016), Znj. Jehona Osdautaj (ish-Presidentja i AEAULit në 2010), që na treguan mbështetjen e tyre gjatë mbrëmjes, poashtu të gjithë të ftuarit që bënë nderin të merrnin pjesë në këtë ngjarje simbolike, grupin ArtBand që na i solli një atmosferë festive, dhe në fund të gjithë vullnetarët, pa të cilët nuk do të arrihej kjo darkë.

Falënderime të përzemërta ua takojnë Amb. Ramadan Avdiu-t, Konsulli i Përgjithshëm i Republikës së Kosovës në Gjenevë, dhe bashkëshortja e tij Znj. Buqe Dajaku-Avdiu, të cilët na bënë nderin të ishin të pranishëm gjatë kësaj darke mbështetëse.

Shpresojmë se këto imazhe do të sjellin kujtime të këndshme për ata që ishin të pranishëm dhe poashtu t'i bëjnë ata që nuk ishin me ne të marrin pjesë në një nga ngjarjet tona të ardhshme.

Përzemërsisht, AEAUL-i
38 vues0 commentaire
bottom of page